ජංගම කොන්සියුලර් සේවය – අල්අයින්

අබුඩාබි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මගින් අල්අයින් ප්‍රදේශයේ පවත්වනු ලබන මාසික ජංගම කොන්සියුලර් සේවය, 2022 මැයි මස 27 දිනප.ව. 4.00 –ප.ව 5.00 දක්වා

ඇල්ෆා පහුණු හා උපායමාර්ගික කළමණාකරණ ආයතනය

 හම්ඩාන් බින් මොහමඩ් වීදිය ( හසා බින් සෙයිඩි ක්‍රිඩාංගනය ඉදිරිපස), 

අල් ඛාබීෂි, අල්අයින් යන ස්ථානයේදී පවත්වනු ලැබේ.

ගමන් මාර්ග විස්තර සදහා  03 780 2818, 050 780 7448

 

 

Mobile Consular Service – Al Ain

The monthly Mobile Consular Service  conducted by the Embassy of Sri Lanka, in Al Ain will be held on 27 May 2022, from  4.00 pm to 5.00 pm at Alpha for Training & Strategic Management,  Hamdan Bin Mohammad Street 

(Opposite Hazza Bin Zayed Stadium), Al Khabisi, Al Ain, UAE,

For location directions -03 780 2818, 050 780 7448

 

 

 நடமாடும் கொன்சுலார்சேவை – அல்ஐன்

தூதரகத்தின் வழமையான மாதாந்த கோன்சுலார் நடமாடும் சேவை  அல் ஐனில் பின்வரும் முகவரியில் நடாத்தப்படும்.

திகதி:27 மே 2022

நேரம்: மாலை 4.00 – மாலை 5.00 மணி

இடம்: ஆல்பா முகாமைத்துவ பயிற்ச்சி நிலையம் 

ஹம்டான் வீதி, அல்  அய்ன், ஐக்கிய அமீரகம்.

(ஹஸ்ஸா விளையாட்டு அரங்கத்திற்கு முன்னால்),

மேலதிக தொடர்புக்கு – 03 780 2818, 050 780 7448