අල් අයින් මාසික ජංගම කොන්සියුලර් සේවය

நடமாடும் கொன்சுலார்சேவை – அல்ஐன்

දිනය                               සවස

தேதி 2023.09.29     மாலை 4.00 – 5.00

Date

ස්ථානය:  අල් අක්බාබ් වීදිය, අල් අයින් (අල් අයින් සාප්පු සංකීර්ණය අසල)

இடம்: அல் அக்பாப் வீதி  அல்ஐன் மால் அருகாமையில்)

Venue:    Al Akhbab Street  Al Ain. (Near to Al Ain Mall)

https://maps.google.com/?q=24.221466,55.779530

වැඩි විස්තර සඳහා

அல்பா சென்டர்

For further details

ඇල්ෆා පුහුණු අයතනය

அல்பா ட்ரைனிங் சென்டர் புதிய கட்டி 03 780 2818 / 050 780 7448

Alpha Training Center

තානාපති කාර්යාලය

இலங்கைத் தூதரக 02 449 9076

The Embassy