ජංගම කොන්සියුලර් සේවය අල්අයින්

අබුඩාබි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මගින් අල්අයින් ප්‍රදේශයේ පවත්වනු ලබන මාසික ජංගම කොන්සියුලර් සේවය,

2021.12.31 දින

.ව. 4.00 .ව 5.00 දක්වා

වයිට් ඊගල් ට්‍රැවල්ස් (උඩුමහල), අල්අයින් යන ස්ථානයේදී පවත්වනු ලැබේ.

 

Mobile Consular Service – Al Ain

The monthly Mobile Consular Service in Al Ain will be conducted by the Embassy of Sri Lanka,

on 31.12.2021

from  4.00 pm to 5.00 pm

at White Eagle Travels (upstairs), Al Ain.

 

 

நடமாடும் கொன்சுலார்சேவைஅல்ஐன்

 

அபுதாபியில் உள்ள இலங்கை தூதரகம்

31 டிசம்பர்   2021 வெள்ளிக்கிழமை அன்று மாதாந்த நடமாடும் கொன்சுலார் சேவையினை அல் ஐனில் நடாத்த உள்ளது.

திகதி: 31 டிசம்பர்   2021

நேரம்: மாலை 4.00 –மாலை 5.00 மணி

இடம்:: வைட்ஈகிள்டிராவல்ஸ் (மேல்மாடி),

அல்ஐன்