දැන්වීමයි

නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය (මිලා-දුන්-නබි)  සැමරීම වෙනුවෙන්

අබුඩාබි හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය

2023 සැප්තැම්බර් මස 29 වන සිකුරාදා දින වසා තබනු ලැබේ.

NOTICE

THE EMBASSY OF SRI LANKA IN ABU DHABI

WILL BE CLOSED  ON FRIDAY, 29th  SEPTEMBER 2023,   TO CELEBRATE  PROPHET MUHAMMAD’S BIRTHDAY (Al-Mawlid Al-Nabawi ) .

 

அறிவித்தல்  

அபூதாபியில் உள்ள இலங்கை தூதரகம் முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்களின் பிறந்த (மீலாத் அன்-நபி) தினத்தை முன்னிட்டு , 2023 செப்டம்பர் 29ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை மூடப்படும்.