විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා “ශ්‍රී ලංකාව අමතන්න” අන්තර්ජාල පිවිසුම දියත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය විසින් රැකියා කටයුතු, අධ්‍යයන හෝ වෙනත් හේතූන් මත විදෙස් ගතවන හෝ විදේශයන්හි පදිංචිව සිටින සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින්හට ස්වේච්ඡාවෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා ”Contact Sri Lanka” නමින්අන්තර්ජාල පිවිසුමක් https://www.contactsrilanka.mfa.gov.lk/ ද්වාරය ඔස්සේ 2020 මාර්තු මස 26 වන දින දියත් කරනු ලැබීය.
මෙම අන්තර්ජාල පිවිසුම ඔස්සේ ලියාපදිංචි වීමෙන් COVID19 උවදුර වැනි හදිසි අවස්ථාවලදී විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය හට විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් පහසුවෙන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට හා ඔවුනට අවශ්‍ය සහය ලබාදීමට හැකියාව ඇත. තවද, මෙමගින් විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ශවකරුවන් හා විදේශයන්හි ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල සමග සම්බන්ධ කරනු ඇත.
මෙම අන්තර්ජාල පිවිසුම දීර්ඝකාලීනව නිල තොරතුරු මූලාශ්‍රයක් ලෙස යොදාගැනීමට විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරන අතර විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්හට රජය විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් ලබා ගැනීමට පහසුකම් ද සපයනු ඇත.
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පදිංචිව සිටින සහ සංචාරය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් “Contact Sri Lanka” අන්තර්ජාල පිවිසුම ඔස්සේ ලියාපදිංචි වන මෙන් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඉල්ලා සිටිමු..

வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இலங்கையர்களுக்காக “Contact Sri Lanka” ஆன்லைன் போர்ட்டல் அங்குரார்ப்பணம்

இலங்கை வெளியுறவு அமைச்சானது வெளிநாட்டில் வசிக்கும், கல்வி கற்கும், மற்றும் தொழில் புரியும்  இலங்கையர்களுக்காக “Contact Sri Lanka” எனும் Online Portal ஒன்றை அங்குரார்ப்பணம் செய்துள்ளது. வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இலங்கையர்கள் www.contactsrilanka.mfa.gov.lk  எனும் இனைய தளத்தின் ஊடக  தாமாக முன்வந்து பதிவு செய்தல் வரவேற்கத்தக்கது.
இணையதளத்தில் Online இல் பதிவு செய்வதன் ஊடாக கொரோனா  (COVID19) போன்ற அவசர நிலமைகளில் அமைச்சகத்தை அணுகவும் இலங்கையர்களை, இலங்கையில் உள்ள பங்குதாரர்களுடனும் வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கை தூதரகங்களுடனும் இணைப்பினை  (Network) ஏற்படுத்தவும் முடியும்.
இந்த Portal ஆனது  நீண்ட கால பெறுபேற்றின் அடிப்படையில்  அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை வழங்கும் ஆதாரமாக செயல்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன் வெளிநாட்டு வாழ் இலங்கையர்களுக்கு அரச சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளவும் உதவும்.
அமீரகத்தில் உள்ள இலங்கை தூதரகம்,  அமீரகத்தில் வசிக்கும் மற்றும் வருகை தரும் இலங்கையர்களை “Contact Sri Lanka” ஆன்லைன் போர்டலில் தாமாக முன்வந்து பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றது.

Launching of “Contact Sri Lanka” Online Portal for Overseas Sri Lankans

The Ministry of Foreign Relations of Sri Lanka has launched an Online Portal welcoming all Overseas Sri Lankans who reside or travel overseas for studies, employment or other reasons to register voluntarily on “Contact Sri Lanka” through https://www.contactsrilanka.mfa.gov.lk/ Online Portal.
Registering online in the web portal will allow the Ministry to reach out and provide assistance during emergencies such as the COVID19 outbreak. This Portal will connect Overseas Sri Lankans with stakeholders in Sri Lanka and the network of Sri Lanka Missions abroad.
In the long term, the Portal is expected to serve as an official source of information and will facilitate Overseas Sri Lankans to obtain services offered by the Government.
The Embassy of Sri Lanka in UAE requests Sri Lankans residing and visiting UAE to voluntary register to “Contact Sri Lanka” Online Portal.

26 March 2020