ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් දියත් කරන ලද “Contact Sri Lanka” අන්තර්ජාල පිවිසුම හරහා ස්වේච්ඡාවෙන් ලියාපදිංචි වීමට අමතරව, COVID 19 උවදුර  හේතුවෙන් පැන නැගී ඇති අවශ්‍යතාවන් සඳහා වන ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් මෙරට වෙසෙන ඕනෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට තානාපති කාර්යාලයේ වෙනම ලියාපදිංචි වීමට හැකියාව ඇත. එසේ ලියාපදිංචි වීමට කැමති ශ්‍රී ලාංකිකයන් පහත ඉල්ලා ඇති තොරතුරු slemb.abudhabi@mfa.gov.lk  විද්‍යුත් තැපෑල මගින් තානාපති කාර්යාලයට යොමු කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

ලියාපදිංචි පෝරමය

இலங்கை அரசாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட “Contact Sri Lanka” வலைத் தளவமைப்பில் இலங்கையர்கள் தாமாக முன்வந்து  பதிவு செய்வதற்கு மேலதிகமாக  இலங்கை தூதரகத்தில் COVID 19 தொடர்பான உதவிகளுக்கு  பின்வரும் தகவல்களை slemb.abudhabi@mfa.gov.lk  ஊடாக  மின்னஞ்சல் அனுப்ப  முடியும்:

In addition to the voluntary registration through the web portal “Contact Sri Lanka” launched by by the Government of Sri Lanka, any Sri Lankan who wish to separately register with the Embassy for any assistance required due to COVID 19 outbreak may provide the following information to slemb.abudhabi@mfa.gov.lk

Registration Form