ලැබුවාවූ සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද සාමය සතුට සපිරි සෞභාග්යමත් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!

இனிய, சந்தோசம் நிறைந்த, அமைதியான தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

Wishing you a Happy, Prosperous and Peaceful Sinhala and Tamil New Year!