ජංගම කොන්සියුලර් සේවය – අල්අයින්

 2021.12.31 දින අබුඩාබි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මගින් පැවැත්වීමට නියමිත ව තිබූ මාසික ජංගම කොන්සියුලර් සේවය නොවැලැක් විය හැකි හේතුවක් නිසා අවලංගු කිරීමට සිදු වී ඇත.

මීළඟ දිනය ඉදිරියේ දී දැනුම් දෙනු ඇත.

   

Mobile Consular Service – Al Ain

 The Mobile Consular Service conduct by the Embassy of Sri Lanka in Al Ain scheduled to be held on 31.12.2021 is canceled due to an unavoidable reason.

The next date will be announced in due course.

 

  

  நடமாடும் கொன்சுலார்சேவை – அல்ஐன்

 இம்மாதம் 31 டிசம்பர்   2021 வெள்ளிக்கிழமை அன்று அல் ஐனில் நடை பெறவுள்ள மாதாந்த நடமாடும் கொன்சுலார் சேவையினை தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.  புதிய திகதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்