දැන්වීමයි

පවතින කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් තාවකාලිකව නවතා ඇති අබුඩාබි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ කම්කරු අංශයේ සේවා කටයුතු 2022.01.17 වන දින සිට නැවත රම්භ කරන බව දන්වා සිටිමු.

 

அறிவித்தல்

“கொரோனா” தொற்றுநோய் தீவிரமடைந்ததன்  காரணமாக, தற்காலிகமாக   இடைநிறுத்தப்பட்ட  அபுதாபி தூதரகத்தின்  “தொழிலாளர் பிரிவு”  17.01.2022 இல் இருந்து

 மீண்டும் வளமை போன்று செயட்பாடுகளை ஆரம்பிக்கும்.

 

NOTICE

The services provided by the Labour Section of the Embassy, which was temporarily suspended due to the prevailing Covid-19 pandemic situation, will restart from 17.01.2022.