දැන්වීමයි

2022.01.17 වන දින අබුඩාබි හි සිදුවූ අනපේක්ෂිත සිදුවීම සැලකිල්ලට ගනිමින්, හදිසි ඇමතුම් අංක +971509318538 හරහා ඕනෑම හදිසි උපකාරයක් සඳහා තානාපති කාර්යාලය අමතන ලෙස, ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

அறிவித்தல்

17.01.2022 அன்று அபுதாபியில் நடந்த எதிர்பாராத சம்பவத்தையிட்டு  அமீரகத்தில் உள்ள இலங்கை மக்கள் எதாவது உதவிகள் தேவைப்படின் தூதரகத்தினை +971509318538 என்ற அவசர தொலைபேசி இலக்கத்தின்  மூலம் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப் படுகின்றனர்.

NOTICE

Considering the unexpected incident occurred in Abu Dhabi on 17.01.2022, the Embassy of Sri Lanka hereby requests the Sri Lankans in UAE to contact the Embassy for any emergency assistance through the emergency contact no +971509318538.