Non Collected New Passports under the Consular Section as of 09 December 2022
Serial No: Name
A
1 A A N P Priyadarshana
2 A R M M Imran
3 A M Aslam
4 A G U Piyatissa
5 A A Thilina Tharaka
6 A I F Sajaya
B
1 B Sasikumar
2 B G Jhon
3 B D S K Appuhami
C
1 C Mohamed Ali
2 C Jazeema
3 C Mathushan
D
1 D A B Pehesara
2 R S De Silva
3 D H M Mala
4 D S Rohan
E
1 E A Shammika Heshan
2 E M H A J K B Ekanayaka
G
1 G W Santha Sisira
2 G N Gayanthi
3 G D S Damayanthi
4 G H Anurasiri
5 G Priyantha
H
1 H D M D T Rathnayaka
3 H N Ranasinghe
I
1 I M A A Razak
2 I T Sameera Roshan
J
1 J A Rosemariy
2 J F Sabastin Paul
3 J A N P Jayasinghe
K
1 K Sumith
2 K H Sarathchandra
3 K M M Sakeer
4 K G Samantha Bandara
5 K M Zammi Kahan
6 K P L Priyankara
7 K D U A S Hamy
8 K S M Fernando
9 K Y J Chandrasiri
10 K V K Varman
L
1 L A Dekshayini
2 L A V I Lakmali
M
1 M M M Rikas
2 M A U Arusiya
3 M Gnanawathi
4 M N M Iliyas
5 M N Priyadarshini
6 M H J Chamara
7 M A L Madushan
8 M N M Zaim
9 M M N Mufthi
N
1 N G Swarnalatha
2 N Karunarasa
3 N Rameshar
P
1 P A Sriyani
2 P H P K Herath
3 P K G D Lakmal
4 P P S Pushpakumara
R
1 R M Armaan
2 R M Rayyan
3 R D J Priyantha
4 R M P KUmara
5 R M S Ruvini
6 R D Chandrawathie
7 R P G S Rajapaksa
8 R F Jesty
9 R Royas
S
1 S D Niroshan
2 S R Kanthan
3 S D M Abdul Lathif
4 S R Dileshkumar
5 S V A Debora
6 S A B E Ariyarathna
7 S M S Beebee
8 S L S Harshad
9 S L Asuvadu
10 S U A Kumarathilaka
T
1 T P G N Prabath Madushanka
2 T Kogulan
3 T S H Mageed
4 T Ravichandran
5 T L Sudarshana
6 T G A Sandaru
7 T S Sanjeewa
8 T V N H Priyarathna
V
1 V G S Chenalye
W
1 W D T P Weerasingha
2 W R D Fernando
3 W D Priyanthi
4 W C R Fernando
5 W H S M Wimalaweera
6 W A D S Fernando
X
1 X R Jahan
Z
1 Z M Ariz