විශේෂ දැනුම් දීමයි!

සංචාරක වීසා බලපත්‍ර යටතේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට පැමිණ, මේ වන විට වීසා අවලංගු වී, නැවත සිය රට බලා යාමට නොහැකිව අපහසුතාවයන්ට පත්ව ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයින් හට පහසුකම් සැලසීම සඳහා පහත දුරකථන අංක ඔස්සේ අබුඩාබි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය අමතා ඔබගේ තොරතුරු ලබා දී ලියාපදිංචි වන ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටිමු!

දු.:- +97126316444 / +971 263 46481

ලියාපදිංචි වීමේ අවසන් දිනය:- 2023.01.13

 

 விசேட அறிவித்தல்

சுற்றுலா வீசா மூலம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு  வந்துள்ள இலங்கையர்கள், மற்றும் வீசா ரத்து செய்யப்பட்டு நாடு திரும்ப முடியாத நிலையில்  உள்ளவர்கள் அபுதாபியில் உள்ள இலங்கை தூதரகத்தை பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கங்கள் மூலம் தொடர்பு கொண்டு, உங்கள் தகவல்களை பதிவு செய்யவும்.

தொலைபேசி இல.+97126316444 / +971 263 46481

பதிவ செய்வதற்கான கடைசி  திகதி :13.01.2023

 

Special Notice!

Sri Lankans who came to the United Arab Emirates through tourist visas, and whose visas have been cancelled and are unable to return home, please contact the Embassy of Sri Lanka in Abu Dhabi for assistance on the following telephone numbers and register your information with us.

Tel:- +97126316444 / +971 263 46481

Last date of registration:- 13.01.2023